Fa_flag   En_flag
company1
company2
company3
company0
علوم پایه

تبدیل واحد ششم کدامند؟

تبدیل واحد ششم که در این سطح کلاس به کار برده می شود، شامل تبدیل واحدهای طول، وزن، سطح، حجم، زمان و … است. تبدیل واحد کمیت های مختلف، یکی از مهمترین مباحث در علوم مختلف ریاضی، شیمی، فیزیک و … است. در این مقاله نشریه جهان شیمی فیزیک به مطالعه تبدیل واحد ششم می پردازیم. یک یک این تبدیل واحدها بررسی می شود.

تبدیل واحد طول

یکی از معمول تبدیل واحدها که در دوره ششم بسیار مورد استفاده قرار می گیرد، تبدیل واحد طول است. در سیستم بین المللی یکاها (SI) واحد متر برای طول به کار برده می شود. برخی از تبدیل واحد ششم طول را بیان می کنیم.

۱ متر = ۱۰ دسی متر

۱ متر = ۱۰۰ سانتی متر

۱متر = ۱۰۰۰ میلی متر

۱ متر = ۱۰۰۰۰۰۰ میکرومتر

۱ متر = ۳۹,۳۷ اینچ

۱ متر = ۰,۰۰۱ کیلومتر

۱ دسی متر = ۱۰ سانتی متر

۱ دسی متر = ۱۰۰ میلی متر

۱ دسی متر = ۱۰۰۰۰۰ میکرون

۱ دسی متر = ۰,۱ متر

واحدهای دیگری که برای طول به کار برده می شود.

۱ مایل = ۱۶۰۹,۳۴ متر

۱ فوت = ۰,۳۰۴۸ متر

۱ یارد = ۰,۹۱۴۴ متر

۱ اینچ = ۰,۰۲۵۴ متر

تبدیل واحد مساحت

در سیستم SI واحدی که برای سطح به کار برده می شود، متر مربع (m۲) است. این واحد برابر مساحت مربعی به ضلع یک متر است. برخی از تبدیل واحدهای سطح را بیان می کنیم.

۱ هکتار = ۱۰۰۰۰ متر مربع

۱ متر مربع = ۱۰۰ دسی متر مربع

۱ متر مربع = ۱۰۰۰۰ سانتی متر مربع

۱ متر مربع = ۱۰۰۰۰۰۰ میلی متر مربع

۱ متر مربع = ۰,۰۰۰۱ هکتار

۱ دسی متر مربع = ۰,۰۱ متر مربع

۱ دسی متر مربع = ۱۰۰ سانتی متر مربع

۱ دسی متر مربع = ۱۰۰۰۰ میلی متر مربع

۱ سانتی متر مربع = ۰,۰۰۰۱ متر مربع

۱ سانتی مربع = ۰,۰۱ دسی متر مربع

۱ سانتی متر مربع = ۱۰۰ میلی متر مربع

برخی از واحدهای دیگر مساحت

۱ اینچ مربع = ۰,۰۰۰۶۴۵۱۶ متر مربع

۱ فوت مربع = ۰,۰۹۲۹۰۳۰۴ متر مربع

۱ مایل مربع = ۲۵۸۹۹۸۸,۱۱۰۳ متر مربع

۱ جریب فرنگی = ۴۰۴۶,۸۵۶۴۲۲۴ متر مربع

تبدیل واحد حجم

در دستگاه بین المللی یکاها، حجم با واحد استاندارد متر مکعب (m۳) معرفی می شود. در این جا برخی از تبدیل واحد ششم یکاها در حجم را بیان می کنیم.

۱ متر مکعب = ۱۰۰۰ لیتر یا ۱۰۰۰ دسی متر مکعب

۱ متر مکعب = ۱۰۰۰۰۰۰ سانتی متر مکعب یا ۱۰۰۰۰۰۰ میلی لیتر

۱ دسی متر مکعب یا ۱ لیتر = ۰,۰۰۱ متر مکعب

۱ دسی متر مکعب یا ۱ لیتر = ۱۰۰۰ سانتی متر مکعب

۱ سانتی متر مکعب = ۰,۰۰۰۰۰۱ متر مکعب

۱ سانتی متر مکعب = ۰,۰۰۱ دسی متر مکعب یا ۰,۰۰۱ لیتر

شکل های دیگر تبدیل واحد که برای حجم به کار برده می شود.

۱ بشکه = ۰,۱۵۸۹۸۷۲۹۴۲۸ متر مکعب

ا فوت مکعب = ۰,۰۲۸۳۱۶۸۴۶۵۹۲ متر مکعب

۱ گالن = ۰,۰۰۳۷۸۵۴۱۱۷۸۴ متر مکعب

۱ پاینت = ۰,۰۰۰۴۷۳۱۷۶۴۷۳ متر مکعب

۱ اینچ مکعب = ۰,۰۰۰۰۱۶۳۸۷۰۶۴ متر مکعب

تبدیل واحد وزن

وزن یکی دیگر از کمیت های مورد استفاده است که در دوره ششم نیز بسیار به کار رفته است. این کمیت در SI با واحد کیلوگرم (kg) معرفی می شود. برخی از تبدیل واحدهای وزن را بیان می کنیم.

۱ تن = ۱۰۰۰ کیلوگرم

۱ تن = ۱۰۰۰۰۰۰ گرم

۱ کیلوگرم = ۱۰۰۰ گرم

۱ کیلوگرم = ۱۰۰۰۰۰۰ میلی گرم

۱ کیلوگرم = ۰,۰۰۱ تن

۱ گرم = ۰,۰۰۰۰۰۱ تن

۱ گرم = ۰,۰۰۱ کیلوگرم

۱ گرم = ۱۰۰۰ میلی گرم

شکل های دیگر تبدیل واحد که برای وزن به کار برده می شود.

۱ اسلاگ = ۱۴,۵۹ کیلوگرم

۱ اونس = ۰,۰۲۸۳ کیلوگرم

۱ پوند = ۰,۴۵۳۶ کیلوگرم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا